NHÔM A1050 CUỘN

NHÔM A6061 PHI TRÒN

NHÔM A7075 TẤM

NHÔM A3003 TẤM

NHÔM A1050 TẤM